Sebeobrana a zákon

Krajní nouze

Za krajní nouzi je považován ten stav,kdy je možné ochránit určitý zájem,který je též chráněn právním řádem,jen tím že se obětuje zájem jiný,rovněž právním řádem chráněný.V podstatě o kolizi právních norem a jimi stanovených povinností.Okol­nosti krajní nouze jsou upraveny trestním zákonem v ustanovení § 14.K činu v krajní nouzi je oprávněn kdokoliv,tedy nejen ten,jehož zájmy jsou ohroženy (tzv.pomoc v nouzi),a to proti komukoliv.V krajní nouzi se odvrací nebezpečí, které přímo hrozí zájmům chráněným trestním zákonem,nelze-li je za daných okolností odvrátit jinak a které komu nebezpečí hrozí, není povinen snášet.Nebezpečí však musí být skutečné.Domnělé nebezpečí se posuzuje podle zásad posuzování skutkového omylu.V žádném případě nesmí obrana přerůst v útok.Zejména jde o to,že v jistých případech může být způsobený následek zřejmě stejně závažný, nebo ještě závažnější než následek hrozící, popř.nehrozilo nebezpečí přímo, bylo je možné odvrátit jinak,nebo byl ohrožený povinen toto nebezpečí snášet.

Nutná obrana

Jde vlastně o zvláštní případ situace krajní nouze.Podstatou nutné obrany je skutečnost, že čin toho, kdo útok odvrací, je ve shodě s právní normou-nahrazuje tedy vlastně zásah veřejných orgánů. Institut nutné obrany je výslovně upraven trestním zákonem v ustanovení § 13 a čin provedený v nutné obraně není postižen nejen trestem, ale ani žádnou jinou sankcí.K nutné obraně je v zásadě oprávněn kdokoliv,útok tedy nemusí směřovat proti osobě těžící z tohoto institutu.(pomoci někomu jinému v obraně). Nutná obrana směřuje proti útoku, který ohrožuje společenské vztahy mající povahu zájmů chráněných trestním zákonem.Útok musí trvat nebo přímo hrozit.Obrana musí být přiměřená povaze a nebezpečí útoku, přičemž přiměřenost se posuzuje podle intenzity útoku a podle všech okolností případu.Nutná obrana musí vždy směřovat proti útočníkovi.Je-li jich více, je přípustné jednání v nutné obraně proti komukoliv z nich. Obrana musí být nutná a její nutnost může být posuzována z různých hledisek.

Obranu lze uznat za nutnou, jestliže:

  • zvolený způsob obrany nepřekračuje hranice potřeby k odražení útoku.
  • je realizována v době trvání útoku. -je zachována určitá proporcionalita mezi hodnotou zájmu, který je ohrožen, a hodnotou zájmu, proti kterému obrana směřuje.

Závěr

Na závěr je nutné podotknout, že ve skutečnosti neexistují žádná pravidla krajní nouze a nutné obrany, ale jen Váš dobrý schopný právník nebo špatný neschopný právník.

Použitá literatura: Učebnice sebeobrany pro každého. Autor JUDr. Zdeněk Náchodský. 1992